O nás

O nás

 

Súkromná materská škola ,,Športovček “ si v priebehu svojej existencie vybudovala  dokonalý imidž. Kvalitné výchovno – vzdelávacie výsledky ako aj materiálno – technické podmienky jej umožnili ďalší rozvoj a smerovanie nám zverených detí.

Práca s deťmi  je neustále vyvíjajúci sa proces, ktorý prináša každodenne nové poznatky, skúsenosti a výzvy, na ktoré je potrebné adekvátne reagovať v záujme rozvoja osobnosti dieťaťa.

Našim poslaním je postupne meniť  Súkromnú materskú školu Športovček podľa požiadaviek rodičov, spoločnosti a tomu  prispôsobovať plánovanie vzdelávacieho procesu s využívaním inovatívnych foriem a metód práce. Plynulou adaptáciou detí na prostredie materskej školy ich viesť k poznávaniu a učeniu hrou, rozvíjať ich tvorivý potenciál, napĺňať potrebu po sociálnom kontakte s rovesníkmi, rozvíjať návyky súvisiacie so zdravým životným štýlom, podporovať a rozvíjať pohybové a sezónne aktivity detí, uplatňovať práva a slobodu dieťaťa a pripravovať ich na život v spoločnosti.

 

CIELE A ÚLOHY ROZVOJA SMŠ

  • ponúknuť deťom kvalitnú výchovu a vzdelávanie primeranú osobnosti a veku dieťaťa k osvojovaniu si potrebných kompetencií v jednotlivých vzdelávacích oblastiach,
  • stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí,
  • zlepšovať hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnému pokroku,
  • uspokojovať túžbu dieťaťa po poznaní preferovaním hry, zážitkovej formy učenia ako bádaním a objavovaním nových vecí,
  • utvárať klímu a prostredie so zameraním na dobrú adaptáciu dieťaťa, viesť deti k vzájomnej úcte, dôvere, uznaniu, znášanlivosti, otvorenosti, komunikácií, empatii a vzájomnej spolupráci,
  • udržiavať si kvalitnú zaškolenosť detí na vstup do ZŠ,
  • podporovať zdravé sebavedomie, sebaistotu a  jedinečnosť detí.

 

 

  • podporovať a rozvíjať tvorivý potencionál detí prostredníctvom pohybových aktivít, sezónnych športov a mimoškolských aktivít v spoluprácii s občianskymi združeniami a organizáciami,
  • posilňovať úctu ku kultúrnym hodnotám,  tradíciám, k materinskému jazyku a prezentovať sa prostredníctvom spoločenských podujatí,
  • vytvárať neohrozené prostredie a priestor pre spoluprácu  s rodičmi, zapájať ich do diania školy, skvalitniť komunikáciu, organizovať formálne a neformálne stretnutia,

 

Preto aj v  nasledujúcom období  sa budeme opierať o bohaté tradície Súkromnej materskej školy, zameriame sa na zdravú atmosféru, pozitívny harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa, preniknutý láskou a úctou k človeku, prírode a kultúrnym hodnotám spoločnosti.