Čo ponúka naša škôlka

Čo ponúka SMŠ Športovček:

– prijímame deti od dvoch rokov z rôznych lokalít, bez ohľadu na ich trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt, prijímame aj deti s ľahšími špeciálno  – výchovnými vzdelávacími potrebami;

– výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujeme aj počas jarných a letných prázdnin (6týždňov), podľa požiadaviek rodičov vieme prijať dieťa z iných lokalít len na prázdniny, ale aj v priebehu školského roka, podľa naplnenia kapacity jednotlivých tried;

– máme zmodernizované prostredie, kde interiér aj exteriér je vybudovaný na  veľmi vysokej úrovni: tri triedy so samostatnými spálničkami a interaktívnými tabuľami, dve telocvične jedna ako relaxačná a oddychová, druhá vybavená telocvičným náradím a pomôckami, jazyková učebňa, kuchyňa s jedálňou vybavená moderným a účelným zariadením, detské ihrisko vybavené preliezkami, húpačkami, pieskoviskami, zostavami na lezenie, šmýkačkami, prístupové chodníky, možnosť parkovať pred budovou MŠ;

– ponúkame deťom široké spektrum moderných inovačných edukačných pomôcok na napĺňanie výkonových štandardov vo všetkých vzdelávacích oblastiach;

– poskytujeme komplexné pedagogické, špeciálno – psychologické a iné služby na  odbornej a profesionálnej úrovni, ktoré zabezpečujú kvalifikovaní odborníci;

– spolupracujeme  so zdravotníckym zariadením MEDELLA, s.r.o., ktoré poskytuje deťom preventívne zdravotné  cvičenia na posilnenie pohybového aparátu;

– ponúkame pestrú krúžkovú činnosť zameranú vo veľkej miere na pohybové aktivity, ale aj umelecko –tvorivé, jazykové,  prírodovedné; v zimných mesiacoch zabezpečujeme saunovanie detí;

– organizujeme plavecké a korčuliarske kurzy, podľa podmienok aj lyžiarske;

– zapájame sa do rôznych  projektov, spolupracujeme s rôznymi inštitúciami a zariadeniami.