Športový krúžok

Športový krúžok je zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a športovaniu, získavaniu základných pohybových zručností v športových hrách (basketbal, volejbal, futbal) a v atletike (beh, skok). Činnosť športového krúžku podporuje morálny a emocionálny vývin, prehlbuje u detí postoj k zdravému životnému štýlu, vštepuje im zdravú súťaživosť, formuje správanie sa v kolektíve.

Jeho cieľom je:

– presadzovať prvky športových hier a osvojovať si základy budúcich športových hier,

– podnecovať deti k záujmu o pohyb a šport a tým spojený zdravý životný štýl,

– zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti,

– ovládať základné lokomočné pohyby,

– dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných,

– zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám,

– manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním (rukami, nohami, podávať, gúľať, pohadzovať, kopať, driblovať).