Oznamy

Platby v školskom roku 2016/17 :

Typ starostlivosti: celodenná/ poldenná Stravné:
     Deti- 2  3 ročné:        250,00 € /-20% + paušál  30,00 €
Deti- 3 – 4 ročné:   180,00€ / -20% + paušál  30,00€
Deti- 5 – 6 ročné:   130,00€ / -20% + paušál  30,00€

Mesačný fixný poplatok je splatný najneskôr do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa platí splátka mesačného fixného poplatku.

Napr. za mesiac:

september       2016  do 15.09.2016

október            2016  do 20.09.2016

november        2016  do 20.10.2016  atď…


OZNAM

V súvislosti s európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.260/2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES 924/2009) a povinnosťou SR zaviesť jednotné európske platobné služby (ÚHRADA/SCT A PRIAME INKASO/SDD), Vám oznamujme IBAN Súkromnej materskej školy, ktorý je potrebné použiť pri úhradách:

Poplatky uhrádzajte na číslo účtu súkromnej materskej školy:

Prosíme o dodržiavanie VS pre školský rok 2016/2017 pri platbe :

Banka:          Tatra banka

IBAN:            SK35 1100 0000 0026 2222 5609

VS:                 školné    VS 201601

                        stravné   VS 201602

                        krúžky    VS 201603

Poznámka:  meno dieťaťa

 Deti, ktoré z akýchkoľvek dôvodov neprídu do zariadenia je potrebné odhlásiť zo stravy deň vopred  do 14:00 hod

Odhlásiť deti môžete:

–          e-mailom : jedalen@sportovcek.sk (vedúca jedálne)

–          na  telefónnom čísle: + 421 907 845 121 (vedúca jedálne)

–          zapísaním do zošita, ktorý je na nástenke na prízemí ( pri schodišti)

 

O preplatkoch a  nedoplatkoch , za školné a stravné v  školskom roku 2016/17, budú rodičia informovaní vedením SMŠ po zúčtovaní mesiaca august 2016. Následne v septembri 2016 budú preplatky poukázané na účty zákonných zástupcov detí.