O nás

Našim základným zámerom je celistvé rozvíjanie osobnosti každého dieťaťa tak, aby sme v maximálnej miere rozvíjali jeho individualitu – identitu, a zároveň, aby každé dieťa nadobudlo spôsobilosti, prostredníctvom  ktorých dokáže pochopiť okolité sociálne a prírodne prostredie a dokáže sa do tohto prostredia    adekvátne  začleniť.

Rozvoj pohybových spôsobilostí detí na základe ponúkaných podmienok na ich realizáciu :

 tenis, plávanie, lyžovanie, tanec, kreatívnu tvorbu vo výtvarných centrách – šikovné ruky

Našou filozofiou je, že dieťa sa má učiť porozumieť svetu v príjemnom, citlivom a podporujúcom prostredí prostredníctvom aktivít, ktoré sú pre dieťa zmysluplné, prirodzené a umožnia mu priame učenie sa prostredníctvom   získavania skúseností  potrebných do veľkého sveta.

Preto naša súkromná materská škola ponúka vášmu dieťaťu akceptujúce, sociálne pozitívne prostredie s demokratickou atmosférou, kde každý jedinec má svoje práva a povinnosti.

V našom prístupe preferujeme rozvíjanie samostatných pozorovacích daností dieťaťa, preto pre vaše dieťa denne pripravujeme rôzne hry a aktivity v centrách aktivít, kde učenie prebieha hrami, pozorovaním, skúmaním, bádaním, pokusmi a experimentovaním, aktívnou činnosťou dieťaťa v interakcií s inými deťmi v skupine. Činnosti podporujú tvorbu detí ,myslenie, nabádajú k spontánnym  aktivitám .

V rámci pôsobenia na dieťa využívame rôzne najnovšie inovačné edukačné stratégie a metódy a formy práce, ktoré rozvíjajú vaše dieťa v oblasti matematicko-logickej, komunikačnej, motorickej, personálno-sociálnej, prírodovednej, multimediálnej a umeleckej.

Počas dňa vedieme deti  ku  adekvátnej komunikácií, k prirodzenému chápaniu sveta, javov a vecí okolo seba, prezentovať vlastnú identitu a svoj názor a pohľad na svet.

Ciele, na ktoré sa zameriavame:

  • – rozvíjanie celistvej osobnosti dieťaťa tak, jeho adaptáciu na súčasné  prostredie aby sa dokázalo uplatniť      v rámci svojho bytia a ďalšieho vzdelávania
  • – rozvíjanie základných spôsobilostí (kompetencií) kultúrnej  a športovej gramotnosti
  • – rozvíjanie samostatnosti a autonómie dieťaťa
  • – rozvíjanie personálnej identity dieťaťa
  • – rozvíjanie individuality a osobnosti dieťaťa (talent a nadanie) prostredníctvom individuálnych programov a aktivít
  • – rozvíjanie základných komunikačných kompetencií z materinského jazyka a základy z cudzieho jazyka (anglicky)
  • – rozvíjanie sociálnych kompetencií (sociálnej, kultúrnej gramotnosti)
  • – zabezpečiť komfort pre rodičov pri výchove detí