Oznamy

Platby v školskom roku 2018/19 :

Typ starostlivosti:   celodenná/poldenná Stravné:
     Deti- 2  3 ročné:        295,00 €/ -20%
 + paušál  30,00 €
Deti- 3 – 4 ročné:   220,00€/ -20%
+ paušál  30,00€
Deti- 5 – 6 ročné:   165,00€/ -20%
+ paušál  30,00€

Mesačný fixný poplatok je splatný najneskôr do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa platí splátka mesačného fixného poplatku.

Napr. za mesiac:

september       2018  do 15.09.2018

október            2018  do 20.09.2018

november        2018  do 20.10.2018  atď…

 

Denný poplatok za stravu jedného dieťaťa:

  • s celodennou formou výchovy a vzdelávania je stanovený vo výške 1,50€
  • s poldennou formou výchovy a vzdelávania je stanovený vo výške 1,24€

 

Stravné sa uhrádza:

  • mesačne do konca predchádzajúceho mesiaca vo forme zálohovej platby v sume 30€

za jedno dieťa bez ohľadu na formu výchovy a vzdelávania.

 

Odhlásiť a prihlásiť dieťa na stravu je možné deň vopred do 14,00 hod. Zákonný zástupca dieťaťa odhlasuje svoje dieťa pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.


OZNAM

V súvislosti s európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.260/2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES 924/2009) a povinnosťou SR zaviesť jednotné európske platobné služby (ÚHRADA/SCT A PRIAME INKASO/SDD), Vám oznamujme IBAN Súkromnej materskej školy, ktorý je potrebné použiť pri úhradách:

Poplatky uhrádzajte na číslo účtu súkromnej materskej školy:

Prosíme o dodržiavanie VS pre školský rok 2018/2019 pri platbe :

Banka:          Tatra banka

IBAN:            SK35 1100 0000 0026 2222 5609

VS:                 školné    VS 201801

                        stravné   VS 201802

                        krúžky    VS 201803

Poznámka:  meno dieťaťa

 Deti, ktoré z akýchkoľvek dôvodov neprídu do zariadenia je potrebné odhlásiť zo stravy deň vopred  do 14:00 hod

Odhlásiť deti môžete:

–          e-mailom : jedalen@sportovcek.sk (vedúca jedálne)

–          na  telefónnom čísle: + 421 907 845 121 (vedúca jedálne)

–          zapísaním do zošita, ktorý je na nástenke na prízemí ( pri schodišti)

 

O preplatkoch a  nedoplatkoch , za školné a stravné v  školskom roku 2017/18, budú rodičia informovaní vedením SMŠ po zúčtovaní mesiaca august 2018. Následne v septembri 2018 budú preplatky poukázané na účty zákonných zástupcov detí.